Suunnitteilla olevat Energia- ja infrainvestoinnit Riikinnevalle

Riikinnevan kiertotalousalueelle selvitetään laajaa energiainvestointien kokonaisuuden mahdollisuutta. Toteutuessaan energiainvestoinnit lisäävät maakunnan uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Alueelle selvitetään teollisuutta monipuolisesti yhdistävää ja sivuvirtoja hyödyntävää energian tuotannon konsortiota. Varkaudessa on kansainvälistä energiatekniikan osaamista ja ANDRITZ Oy on mahdollinen laitetoimittaja CO2 -talteenottoon, elektrolyysiin sekä vedyn metanointiin.

Wega Group Oy suunnittelee alueelle biokaasulaitosta, joka hyödyntäisi peltobiomassoja noin 75 km säteellä laitoksesta. Biokaasulaitos tuottaisi vuosittain noin 70 GWh nesteytettyä biometaania, mikä vastaa 7 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä. Nesteytetty biometaani toimitettaisiin raskaan liikenteen, teollisuuden sekä laivaliikenteen tarpeisiin. Lisäksi laitos tuottaisi vuosittain n. 30 000 t kierrätysravinteita, jotka ohjattaisiin takaisin paikallisille maatalouden toimijoille. Kestävän metaanin tuotantomäärää on mahdollista kasvattaa P2X-teknologalla, jossa mädätysprosessin bioperäistä hiilidioksidia on mahdollista muuttaa metaaniksi uusiutuvan vedyn avulla.

Suurempi 100 MWh vedyn tuotantoyksikkö mahdollistaisi myös Riikinvoima Oy:n ja StoraEnson Varkauden tehtaiden hiilidioksidipäästöjen hyödyntämisen metaaniksi. Ylijäämänä syntyvän hapen hyödyntäjiä voisi olla Finnforel Oy, joka kasvattaa kirjolohia kiertovesialtaissa StoraEnson tehdasalueella sekä StoraEnso omissa prosesseissaan.

Vedyn tuotanto vaatii suuria määriä sähköä. Vihreää, uusiutuvaa sähköntuotantoa on Riikinnevan aluelle sekä sen läheisyyteen suunnitteilla runsaasti. Metsähallitus on aloittanut kaavaprosessin tuulivoimapuistoa varten Leppävirran Korpisenkankaalle. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle 10-24 tuulivoimalaa, joiden teho on 60-240 MW. Aurinkosähkön tuotantoa suunnitellaan parasta aikaa Keski-Savon Jätehuollon suljettujen kaatopaikkapenkkojen päälle Riikinnevan kiertotalousalueella. Suunnittelualueen koko on 7-10 hehtaaria ja aurinkoenergiapotentiaali noin 1 MW/ hehtaari. Lisäksi naapurikunnan Joroisten puolelle on suunnitteilla muun muassa Ilmattaren 230 MWp aurinkoenergiahankkeita Fingridin Huutokosken kantaverkon välittömään läheisyyteen. Riikinnevan kiertotalousalueella Riikinvoima Oy tuottaa jo nyt lämpöä 170 GWh Varkauden Aluelämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon ja sähköä noin 80 GWh valtakunnan verkkoon noin 670 000 itäsuomalaisen sekajätteestä.