Wega Group Oy uskoo Riikinnevan kiertotalousalueeseen

Wega kehittää biokaasulaitoshanketta Riikinnevalle, Leppävirralle Pohjois-Savoon. Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineenaan Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen vastaanottaman sekajätteen biohajoavaa materiaalia sekä paikallisen maatalouden jätteitä ja sivuvirtoja. Lisäksi Wegan tavoitteena on vastaanottaa ja käsitellä paikallisen teollisuuden biohajoavia virtoja. Wega Group Oy on tehnyt hankkeen kehittämisestä yhteistyösopimuksen Riikinvoiman kanssa 2022. Paikalliset maatalouden toimijat perustivat alkuvuodesta 2023 Vienvi Oy:n, jonka tavoitteena on kerätä paikallisen maatalouden jätteitä ja tähteitä sekä kestävästi tuotettua peltobiomassaa biokaasulaitokselle. Wega Group Oy ja Vienvi Oy tekivät keväällä 2023 aiesopimuksen maatalouden biomassojen hankinnasta ja toimituksista biokaasulaitokselle.

Biokaasulaitos tuottaisi vuosittain noin 70 GWh nesteytettyä biometaania, mikä vastaa 7 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä. Nesteytetty biometaani toimitettaisiin raskaan liikenteen, teollisuuden sekä laivaliikenteen tarpeisiin. Lisäksi laitos tuottaisi vuosittain n. 30 000 t kierrätysravinteita, jotka ohjattaisiin takaisin paikallisille maatalouden toimijoille. Kestävän metaanin tuotantomäärää on mahdollista kasvattaa P2X-teknologalla, jossa mädätysprosessin bioperäistä hiilidioksidia on mahdollista muuttaa metaaniksi uusiutuvan vedyn avulla. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on Metsähallituksen kehittämä, suunnitteluvaiheessa oleva Korpisenkankaan tuulivoimahanke. Uusiutuvan vedyn tuotantoon tarvitaan uusiutuvaa sähköä, esimerkiksi Korpisenkankaan tuulivoimapuistosta.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana hanke on ollut perussuunnitteluvaiheessa ja kokonaisuudelle on tehty kannattavuusarviointi. Hanketta on kehitetty yhteistyössä Riikinvoima Oy:n ja paikallisten MTK-yhdistysten toteuttaman Biokaasua pelloilta -hankkeen kanssa. Kesällä 2023 jatketaan raaka-aineportfolion kehittämistä. Riikinnevan biokaasuhankkeesta pyritään tekemään jatkopäätös syksyllä 2023, jonka jälkeen hanke etenee ympäristövaikutusten arvioinnilla ja luvitusprosesseilla. Samalla linjataan jatkotoimenpiteet mahdollisesta synteettisen metaanin tuotannosta hyödyntämällä paikallisesti tuotettua vetyä ja biokaasun tuotantoprosessin hiilidioksidia. Tavoitteena on tehdä investointipäätös kaasuhankkeesta vuoden 2024 aikana.

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Wega Group Oy:lle EU:n rakennerahastosta tukea Riikinnevan biokaasulaitoksen selvityshankkeelle 2022-2023.